12/11/20122012 World Ten Dance | The Final | Samba

OJ79LUJ8F1g
The six finalist couples dance the Samba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Ten Dance in Oslo, NOR, on 10 November.

Keywords

dance  championship  World  dancesport  Final  2012  Ten  samba  in  wdsf  the  oslo  on  at  couples  10  nor  six  finalist  november