02/12/2013Balan - Bezzubova, GER | 2013 World Latin F C

dk3uajRE_Vc
Marius-Andrei Balan - Nina Bezzubova, GER, dance the Cha Cha Cha in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Final  in  ger  balan  nina  cha  the  2013  of  30  on  bezzubova,  ger,  marius-andrei  november.  berlin,