17/11/2012 Goffredo - Matus, MDA | 2012 World Latin Semi-Final R

q3rna0A5-GA
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the semi-final Rumba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  championship  world  goffredo  anna  2012  vienna  aut  gabriele  matus  rumba  mda  semifinal