17/11/2012Goffredo - Matus, MDA | 2012 World Latin Semi-Final R

q3rna0A5-GA
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the semi-final Rumba at the 2012 WDSF World DanceSport Championship Latin in Vienna, AUT.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Goffredo  Anna  2012  Vienna  aut  in  wdsf  gabriele  matus  rumba  the  mda  at  semifinal