02/12/2013Goffredo - Matus, MDA | 2013 World Latin F S

9TQ-1nEw9UE
Gabriele Goffredo - Anna Matus, MDA, dance the Samba in the final of the 2013 World DanceSport Championship Latin in Berlin, GER, on 30 November.

Keywords

latin  dance  championship  World  dancesport  Final  Goffredo  Anna  samba  in  gabriele  the  mda  2013  of  30  on  ger,  matus,  mda,  november.  berlin,